KOMPLEKSOWE USŁUGI KSIĘGOWE I RACHUNKOWE WE WROCŁAWIU

Oferta

Zakres naszych usług obejmuje kompleksową i profesjonalną obsługę księgową podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych, ksiąg podatkowych, ewidencji środków trwałych, 

a także w zakresie kadrowo płacowym – umowy o pracę, listy płac, deklaracje ZUS, roczne rozliczenia pracownika. Ponadto nasze biuro świadczy nie mniej istotne usługi doradcze – porady dla osób fizycznych i prawnych, doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów podatkowych.

Obowiązek prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR) dotyczy osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, których właścicielami są osoby fizyczne, jeżeli osiągnięte przez nie przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 2.000.000 euro.

Dodatkowo obowiązek prowadzenia KPiR dotyczy:

 • – armatorów zdefiniowanych na podstawie Ustawy o podatku tonażowym;
 • – osób wykonujących działalność gospodarczą w formie agencji i umów zlecenia;
 • – osób duchownych, które same zrezygnowały z prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • – osób zajmujących się działami produkcji rolnej, jeżeli zgłoszą one zamiar prowadzenia tej księgi.

W przypadku wyboru opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego przedmiotem opodatkowania jest przychód uzyskany przez podatnika. Opodatkowanie nie zależy natomiast od uzyskanego faktycznie dochodu. Co do zasady, jego wysokość (podstawa opodatkowania) jest ustalana na podstawie prowadzonej przez podatnika ewidencji przychodów.
Opodatkowanie w formie ryczałtu mogąwybrać osoby, które:

 • – Prowadzą działalność gospodarczą,
 • – Osiągają przychody z tytułu umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o ile umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • – Są osobami duchownymi.

To najbardziej zaawansowana i sformalizowana forma prowadzenia ewidencji księgowej. Prowadzenie ksiąg handlowych nie jest zadaniem łatwym, dlatego wymaga zatrudnienia wykwalifikowanej i doświadczonej osoby lub zlecenia tego zadania do uprawnionego biura rachunkowego. Ustawa o rachunkowości jednoznacznie definiuje podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg handlowych. Są do tego zobowiązane przedsiębiorstwa, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychód z działalności przekraczający 2.000.000 EUR.

Księgi handlowe muszą również prowadzić:

 • – spółki kapitałowe (akcyjna i z o.o.)
 • – spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna)
 • – spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 EUR.
 • – Usługi kadrowo-płacowe
 • – Sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych i ZUS
 • – Sporządzanie bilansu, sprawozdań finansowych oraz GUS
 • – Roczne zeznania podatkowe
 • – Opieka prawna kancelarii adwokackiej oraz doradcy podatkowego
 • – Kontakt z Urzędem Skarbowym i ZUS
 • – Odbieranie dokumentów
 • – Pomoc na każdym etapie zakładania działalności gospodarczej