KOMPLEKSOWE USŁUGI KSIĘGOWE I RACHUNKOWE WE WROCŁAWIU

Oferta

Zakres naszych usług obejmuje kompleksową i profesjonalną obsługę księgową podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych, ksiąg podatkowych, ewidencji środków trwałych, 

a także w zakresie kadrowo płacowym – umowy o pracę, listy płac, deklaracje ZUS, roczne rozliczenia pracownika. Ponadto nasze biuro świadczy nie mniej istotne usługi doradcze – porady dla osób fizycznych i prawnych, doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów podatkowych.

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca zmuszony jest zmagać się na co dzień z dużą liczbą rozmaitych zadań. Z jednej strony są to czynności wynikające stricte z funkcjonowania biznesu w ramach rynku, takie jak reklama, regulacja cen usług lub produktów, zakup towaru, sprzętu i narzędzi, z drugiej natomiast – kwestie związane ze spełnianiem wymogów prawnych i urzędowych. Aby zachować kontrolę i pełny nadzór nad wszystkimi aspektami prowadzenia firmy, warto część obowiązków powierzyć rzetelnemu i profesjonalnemu partnerowi. Rozwiązanie takie zabezpieczy właściciela przedsiębiorstwa przed ryzykiem poniesienia konsekwencji prawnych lub podatkowych na skutek błędów oraz odciąży go na tyle, żeby mógł skupić się na właściwym rozwoju działalności.

Rzetelnie wykonywane usługi księgowe zapewniają stabilność i bezpieczeństwo

Prowadzenie księgowości firmy na własną rękę, bez odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji, jest niezwykle trudne oraz ryzykowne. Przepisy prawa podatkowego są bardzo zawiłe nawet w swojej obecnej postaci, a przecież z roku na rok zachodzą w nich coraz to nowe zmiany. Pojedynczy błąd może narazić przedsiębiorcę na duże straty finansowe, utratę reputacji czy poważne sankcje prawne, a w skrajnych wypadkach może nawet zmusić go do zamknięcia działalności.

Profesjonalne biura zajmujące się doradztwem podatkowym oraz świadczące kompleksowe usługi księgowe są wyspecjalizowane przede wszystkim w interpretacji wspomnianych przepisów. Dzięki posiadanej przez siebie wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu dysponują doskonałą orientacją w zakresie prawa podatkowego, co pozwala im nie tylko rozwiązywać wszelkie pojawiające się na tym tle trudności, ale również korzystać z najbardziej korzystnych dla firmy sposobów rozliczania się z urzędem skarbowym.

Współpracę z biurem księgowym warto zatem podjąć już na samym początku rozpoczynania działalności gospodarczej, a nawet w momencie planowania nowej działalności, gdyż profesjonalne biuro rachunkowe pomoże wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania.

Zalety korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego

Jednym z pierwszych dylematów, przed którym zmuszony będzie stanąć początkujący przedsiębiorca jest wybór pomiędzy etatową księgową, a usługami realizowanymi przez zewnętrzne biuro. Na chwilę obecną zdecydowana większość firm decyduje się na drugie z tych rozwiązań, w związku z dwiema podstawowymi korzyściami, jakie ze sobą niesie. Pierwszą z nich są oczywiście kwestie finansowe – podjęcie współpracy z biurem rachunkowym jest o wiele tańsze, niż zorganizowanie i bieżące utrzymywanie odrębnego działu rachunkowo-księgowego w przedsiębiorstwie. Drugim czynnikiem jest z kolei brak konieczności stałego nadzoru działań biura. Najczęściej współpraca ogranicza się w tym przypadku do dostarczania dokumentów przez przedsiębiorcę i dokonywania wpłat zobowiązań podatkowych czy ZUS wskazanych przez personel księgowy.

Obowiązek prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR) dotyczy osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, których właścicielami są osoby fizyczne, jeżeli osiągnięte przez nie przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 2.000.000 euro.

Dodatkowo obowiązek prowadzenia KPiR dotyczy:

 • – armatorów zdefiniowanych na podstawie Ustawy o podatku tonażowym;
 • – osób wykonujących działalność gospodarczą w formie agencji i umów zlecenia;
 • – osób duchownych, które same zrezygnowały z prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • – osób zajmujących się działami produkcji rolnej, jeżeli zgłoszą one zamiar prowadzenia tej księgi.

W przypadku wyboru opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego przedmiotem opodatkowania jest przychód uzyskany przez podatnika. Opodatkowanie nie zależy natomiast od uzyskanego faktycznie dochodu. Co do zasady, jego wysokość (podstawa opodatkowania) jest ustalana na podstawie prowadzonej przez podatnika ewidencji przychodów.
Opodatkowanie w formie ryczałtu mogąwybrać osoby, które:

 • – Prowadzą działalność gospodarczą,
 • – Osiągają przychody z tytułu umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o ile umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • – Są osobami duchownymi.

To najbardziej zaawansowana i sformalizowana forma prowadzenia ewidencji księgowej. Prowadzenie ksiąg handlowych nie jest zadaniem łatwym, dlatego wymaga zatrudnienia wykwalifikowanej i doświadczonej osoby lub zlecenia tego zadania do uprawnionego biura rachunkowego. Ustawa o rachunkowości jednoznacznie definiuje podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg handlowych. Są do tego zobowiązane przedsiębiorstwa, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychód z działalności przekraczający 2.000.000 EUR.

Księgi handlowe muszą również prowadzić:

 • – spółki kapitałowe (akcyjna i z o.o.)
 • – spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna)
 • – spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 EUR.
 • – Usługi kadrowo-płacowe
 • – Sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych i ZUS
 • – Sporządzanie bilansu, sprawozdań finansowych oraz GUS
 • – Roczne zeznania podatkowe
 • – Opieka prawna kancelarii adwokackiej oraz doradcy podatkowego
 • – Kontakt z Urzędem Skarbowym i ZUS
 • – Odbieranie dokumentów
 • – Pomoc na każdym etapie zakładania działalności gospodarczej