Zatrudnianie cudzoziemca na podstawie Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Od 1 stycznia 2018 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej wprowadziło zmiany w kwestii zatrudniania obcokrajowców do prac niesezonowych. Dotyczy to jednak wyłącznie zajęć krótkoterminowych, nie wymagających pozwolenia na pracę w Polsce.

Grupa państw, której obywatele mogą skorzystać z tej opcji to Ukraina, Białoruś, Rosja, Mołdawia, Gruzja oraz Armenia. Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi pozwoli osobom pochodzącym z tych krajów na wykonywanie zawodu w okresie od 6 do nawet 12 miesięcy.

Jak przebiega rejestracja oświadczenia?

Procedura rejestracji jest względnie prosta. Można ją wykonać nawet online, za pośrednictwem portalu praca.gov.pl, który gromadzi usługi elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia. W serwisie znajdują się wzory potrzebnych dokumentów oraz wszelkie informacje związane z procesem.

Sposób tradycyjny wymaga natomiast wizyty w powiatowym Urzędzie Pracy. Na  miejscu składa się oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, które zawiera takie informacje, jak:

– dane pracodawcy oraz obcokrajowca, którego zamierza się zatrudnić;

– datę rozpoczęcia pracy oraz okres jej trwania;

– rodzaj umowy;

– wysokość wynagrodzenia brutto;

– podklasę Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej;

– zawód;

– miejsce wykonywania pracy.

W przypadku np. zmiany adresu firmy, jej nazwy lub przejęcia przedsiębiorstwa przez inny podmiot gospodarczy, a także zmiany formy umowy nie jest wymagane uzyskanie nowego wpisu do ewidencji oświadczeń, ale wyłącznie pod warunkiem niezmienionych pozostałych warunków pracy.

Warto podkreślić, że samo oświadczenie nie wystarczy do podjęcia legalnej pracy przez obcokrajowca na terenie Polski. Do tego będzie musiał posiadać jeszcze wizę lub zezwolenie na pobyt.

Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia obcokrajowca zacznie obowiązywać w ciągu 7 dni roboczych od momentu jego złożenia. Jeśli prowadzone będzie postępowanie wyjaśniające, to czas wydłuży się do maksymalnie 30 dni. Istnieje również możliwość spotkania się z odmową ewidencji.

Co zrobić w przypadku decyzji odmownej?

Starosta może odmówić wpisu do ewidencji w kilku przypadkach. Może to być błędnie wypełniony dokument lub podejrzenie składania oświadczenia jedynie dla pozoru. Jeśli podmiot nie spełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (nie posiada środków na pokrycie zobowiązań, zalega z odprowadzaniem składek lub podatków itp.), to również nie będzie mógł dokonać rejestracji. Automatyczna odmowa następuje także w przypadku popełnienia przestępstw lub istotnych naruszeń przepisów Kodeksu Karnego i przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców.

Podmiot ma jednak możliwość odwołania się do drugiej instancji, czyli ministra odpowiedzialnego za sprawy związane z pracą.

Powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia od 2018 roku jest odpłatne. Pracodawca wraz z dokumentem musi wnieść symboliczną opłatę 30 zł. Ponadto nowelizacja zasad zobowiązuje do informowania, czy obcokrajowiec faktycznie podjął zatrudnienie. Ma to na celu lepsze oszacowanie rzeczywistej liczby cudzoziemców pracujących w Polsce.