Jakie składki ZUSz tytułu kilkuumów zlecenia?

Obowiązkowo podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z kolejnych umów zlecenia, do chwili osiągnięcia z nich łącznego przychodu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2017 r. 2000 zł). Wówczas każda następna umowa albo następne umowy są zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne. Przychód z wszystkich umów i obowiązek opłacania składek ZUS musisz ustalić dla każdego miesiąca osobno. Przykład
Jan Nowak wykonuje umowę zlecenia w firmie X od 1 stycznia 2017 r. Wynagrodzenie z tej umowy, w każdym miesiącu wynosi 2300 zł. Od 1 marca 2017 r. pan Jan pracuje też na podstawie drugiej umowy zlecenia z firmą Y. Z tej umowy osiąga przychód w wysokości 800 zł miesięcznie. Ponieważ z umowy zlecenia z firmą X pan Jan otrzymuje przychód 2300 zł wyższy niż minimalne wynagrodzenie za pracę, to z drugiej umowy ubezpieczenia społeczne nie są dla niego obowiązkowe. Firma Y może jednak zgłosić Pana Jana do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych ne jego wniosek.