Amortyzacja samochoduwykorzystywanego do celówsłużbowo-prywatnych.

Zakupiony przez przedsiębiorcę samochód osobowy będzie wykorzystywany do działalności gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten może być środkiem trwałym w firmie, a tym samym czy można dokonywać odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej?Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.Aby zatem dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

  • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów,
  • musi być należycie udokumentowany.
Idąc dalej:Zgodnie z art. 22a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używaniamaszyny, urządzenia i środki transportu, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.Jeżeli zatem przedmiotowy samochód, spełnia definicję środka trwałego (zawartą w art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), to przedsiębiorca może ten samochód wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a do kosztów podatkowych może zaliczać odpisy amortyzacyjne dokonywane od jego wartości początkowej, z uwzględnieniem limitu wskazanego w art. 23 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania. Przy czym, bez znaczenia na możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ww. odpisów amortyzacyjnych pozostaje fakt, że przedsiębiorca będzie sporadycznie wykorzystywał ten samochód do celów prywatnych.Powyższą opinię potwierdza również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 27 września 2016 r., sygn. 2461-IBPB-1-1.4511.460.2016.1.WRz. O wydanie interpretacji zwrócił się przedsiębiorca, który kupił samochód dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej. Samochód ten uznał za środek trwały i wprowadził do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ponieważ przedsiębiorca zamierza wykorzystywać przedmiotowy samochód również do celów prywatnych, samochód ten nie został zgłoszony w myśl ustawy o podatku od towarów i usług, jako wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, a więc zgodnie z tą ustawą ma przeznaczenie prywatno-służbowe. Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy postąpi prawidłowo amortyzując przedmiotowy samochód. Dyrektor Izby Skarbowej potwierdził, że pomimo wykorzystywania samochodu również do celów prywatnych, odpisy amortyzacyjne od jego wartości początkowej mogą stanowić koszt podatkowy:(...) biorąc pod uwagę literalne brzmienie art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa ta nie wymaga by dany składnik majątku był wykorzystywany wyłącznie na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, jako warunek zaliczenia go do środków trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej.